Konsultim Publik

Konsultimet e institucionit

Projekt Akte

Projektvendimi "Per miratimin e dokumentit udhezues te politikave mbi Zonat e Percaktuara ne Akuakulture (ZPA) ne Shqiperi"

Postuar më:

|

Data e Mbylljes:

|

Statusi:Konsultim i mbyllur

"Politika Kombetare Shqiptare per Sigurine Agro-Ushqimore"

Postuar më:

|

Data e Mbylljes:

|

Statusi:Konsultim i mbyllur

"PLANI I VEPRIMIT PËR PËRDORIMIN E QËNDRUESHËM TË PRODUKTEVE PËR MBROJTJEN E BIMËVE NË SHQIPËRI PËR VITET 2022-2032 "

Postuar më:

|

Data e Mbylljes:

|

Statusi:Konsultim i mbyllur

Raporti Gjysmëvjetor i Konsultimit Publik per vitin 2022

Postuar më:

|

Data e Mbylljes:

|

Statusi:Konsultim i hapur

Projektligji “ Për disa ndryshime dhe shtesa në Ligjin nr.113, datë 25.10.2015, ‘ Për urdhrin profesional të Mjekut Veterinar ‘ ”.

Postuar më:

|

Data e Mbylljes:

|

Statusi:Konsultim i mbyllur

“ Për rregullat për masat e veçanta të kontrollit për të parandaluar hyrjen dhe përhapjen brënda vendit të XYLELLA FASTIDIOSA ( WELLS ET AL.) ".

Postuar më:

|

Data e Mbylljes:

|

Statusi:Konsultim i mbyllur

Projektligji " Për Bletarinë "

Postuar më:

|

Data e Mbylljes:

|

Statusi:Konsultim i mbyllur

Projektligji “ Për përfundimin e procesit të privatizimit të objekteve të Ish -Ndërmarrjeve Bujqësore “

Postuar më:

|

Data e Mbylljes:

|

Statusi:Konsultim i mbyllur

Projektvendimi " Për miratimin e Strategjisë për Bujqësinë, Zhvillimin Rural dhe Peshkimin 2021- 2027"

Postuar më:

|

Data e Mbylljes:

|

Statusi:Konsultim i mbyllur

Plani vjetor për trasparencën në procesin e vendimarrjes së MBZHR-së (Plani vjetor i Konsultimit Publik për vitin 2022)

Postuar më:

|

Data e Mbylljes:

|

Statusi:Konsultim i hapurRaportet Vjetore

Planet Vjetore

Baza Ligjore