GVV & Qasja LEADER

GVV dhe qasja LEADER (procedurat per aplikimet,financimi etj)

Procedurat e njohjes dhe të regjistrimit në ministri

Çdo GVV para fillimit të ushtrimit të aktivitetit, sipas parashikimeve të ligjit dhe akteve nënligjore, pajiset me autorizim nga ministri.

Për t’u pajisur me autorizim, GVV-ja paraqet kërkesën, bashkëlidhur së cilës paraqiten:
a) vendimi i gjykatës për regjistrimin në regjistrin e organizatave joqeveritare;
b) kopje e numrit të identifikimit lëshuar nga administrata tatimore;
c) vërtetim regjistrimi lëshuar nga zyra e regjistrit në gjykatë;
ç) statuti dhe akti i themelimit të GVV-së;
d) përcaktimi i zonës “LEADER”, ku do të funksionojë GVV-ja;
dh) struktura operacionale e GVV-së;
e) rregullorja e brendshme, e cila rregullon marrëdhëniet e organizimit, funksionimit, menaxhimit të riskut, procedurat e komunikimit dhe të informimit të publikut, procedurat e auditit të brendshëm.
Pas verifikimit të dokumentacionit për plotësimin e kushteve formale dhe të ushtrimit të aktivitetit nga struktura përgjegjëse pranë ministrisë, miraton autorizimin dhe urdhëron kryerjen e regjistrimit të GVV-së.
Në rast të mospërmbushjes së kërkesave të përcaktuara ne ligj, struktura përgjegjëse për regjistrimin e GVV-së njofton GVV-në përkatëse për këtë mospërmbushje dhe cakton një afat 6-mujor për plotësimin e tij.
Në rast se në përfundim të këtij afati konstatohet se nuk janë përmbushur ende kërkesat sipas pikës 2 të këtij neni, ministri refuzon autorizimin dhe urdhëron moskryerjen e regjistrimit në regjistrin e GVV-ve.
Kundër refuzimit të autorizimit për regjistrimin e një GVV-je, kërkuesi mund t’i drejtohet gjykatës administrative sipas procedurave të Kodit të Procedurës Administrative