Database GVV

Data base e GVV (rregjistrimi i tyre me të dhëna të çdo GVV)

Pranë ministrisë krijohet dhe mbahet regjistri i GVV-ve, sipas modelit të miratuar me urdhër të ministrit.
Regjistri do të identifikojë GVV-të për çdo zonë, duke ofruar të dhëna për:
a) zonën “LEADER” ku funksionon GVV-ja;
b) strukturën e GVV-së;
c) statutin dhe aktin e themelimit të GVV-së;
ç) rregulloren e brendshme të GVV-së;
d) aktivitetet vjetore të GVV-së;
dh) auditin dhe raportimin në GVV;
e) autorizimin;
ë) urdhrin e shfuqizimit të autorizimit
Cdo GVV ka nje numer unik dhe te dhënat mbahen të mëvetësuara për secilën prej tyre.
Regjistri përmban dokumentacionin, faktet dhe informacionin e kërkuar në nenet 15 dhe 16 te Ligjit 36/2022 “Për organizimin dhe funksionimin e GVV-ve” (kliko këtu) si dhe të dhëna të dorëzuara vulnetarisht.
Të dhënat perditesohen sipas dokumentacionit te paraqitur nga GVV-te ose te administruara nga rregjistrat publike, Brenda 10 dite pune nga data e kerkeses ose kur perditesimi behet Brenda 2 dite pune nga administrimi I dokumentit.