“Strategjia Ndërsektoriale për Zhvillimin Rural dhe Bujqësor 2014-2020”