Njoftime

 1. Njoftim per pagesen e detyrimeve qe rrjedhin nga kontrata e qirase
 2. Programit Kombetar te Praktikave te Punes, hirrja e VIII-te
 3. Njoftim per vende vakante
 4. Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, zhvillon takimin konsultativ me shoqërinë civile, grupet e interesit për PBA 2024-2026
 5. Monitorimi i buxhetit per vitin 2022
 6. Agro Lider Invest Albania
 7. Njoftimin për shpallje vende vakante per Veterinerë Zyrtarë Shërbimi për AKVMB
 8. Mimoza Milo, njoftim publik tetor 2022
 9. Qasja LEADER
 10. VENDIM I BORDIT TE TRANSPARENCES NR. 8 PROT, DATË 09.09.2022 PËR MIRATIMIN E MARZHEVE NË BAZË TË MONITORIMIT TË ÇMIMEVE PËR PRODUKTET USHQIMORE BAZË DHE PRODUKTET E TJERA TË LIDHURA ME TO, SI PASOJË E SITUATËS SË VEÇANTË TË KRIJUAR NË TREG”
 11. Urdhri nr. 88 datë 20.5.2022 per miratimin e strukturës dhe të organikës së Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural
 12. Konsultim publik i dokumentit
 13. Udhezim Nr. 14, date 01.08.2022 Per disa ndryshime dhe stesa ne udhezimin Nr.1, Date 11.02.2922 “Per kriteret, procedurat dhe menyren e administrimit te fondit te programit per bujqesine hde zhvillimin rural”, te ndryshuar
 14. Njoftim per vende vakante
 15. Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, zhvillon takimin konsultativ me shoqërinë civile, grupet e interesit për PBA 2023-2025.
 16. Vendimi i Bordit të Transparencës së produkteve të shportës datë 1.4.2022
 17. Urdhër ministri Nr.131, datë 25.03.2022 “Për marrjen e masave kufizuese për parandalimin e sëmundjes së influencës aviare në shpendë në mjediset e hapura dhe tregjet e kafshëve të gjalla”
 18. Njoftim për shpallje të vëndeve vakante
 19. Tërbimi: Vaksino qenin tënd
 20. Njoftim për shpalljen e vendeve vakante në pozicionet ,Veteriner Zyrtar Shërbimi nga Autoriteti Kombëtar i Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve 17.01.2022
 21. Lista e Produkteve Mjekësore Veterinare të regjistruara në Republikën e Shqipërisë
 22. Ftesë për pjesëmarrje në panairin Fruit logistica në 9 – 11 Shkurt 2022
 23. Raport mbi monitorimet fushore dhe analizat laboratorike të domateve të mbjella në serra në zonën e Roskovecit dhe Beratit
 24. Njoftim për punësim i veterinerëve të shërbimit nga Autoriteti Kombëtar i Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve 02.11.2021
 25. Njoftim për punësim i veterinerëve të shërbimit nga Autoriteti Kombëtar i Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve 17.09.2021
 26. “Infrastruktura për mbrojtjen nga përmbytja në lumin Mat (EISA, Projekt i detajuar, Dosje Tenderi)”
 27. Lista e PP te regjistruara deri 31.5.2021 me ligjin e ri
 28. Njoftim për punësim i veterinerëve të shërbimit nga Autoriteti Kombëtar i Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve 14.06.2021
 29. Pyetje të Shpeshta Influenca Aviare
 30. Lista e kontakteve të Shërbimit Veterinar
 31. Urdhër ministri Nr.241, datë 07.06.2021 “Për miratimin e rregullores për marrjen e masave kufizuese për parandalimin dhe kontrollin e sëmundjes së influencës aviare në shpendë”
 32. Urdhër ministri Nr.238, datë 04.06.2021 “Për disa masa mbrojtëse ndaj sëmundjes së influencës aviare me patogjenitet të lartë të shpendëve, të shfaqur në shtetin e Greqisë”
 33. Urdhër ministri Nr.228, datë 01.06.2021 “Për disa masa mbrojtëse ndaj sëmundjes së influencës aviare me patogjenitet të lartë të shpendëve, të shfaqur në Republikën e Kosovës”
 34. Urdhër ministri Nr.173, datë 23.04.2021 “Për disa masa mbrojtëse ndaj sëmundjes së influencës aviare me patogjenitet të lartë të shpendëve, të shfaqur në shtetin e Polonisë, Sllovakisë, Hungarisë, Gjermanisë, Ukrainës, Izraelit, Çekisë, Rumanisë, Bullgarisë, Belgjikës, Kroacisë, Danimarkës, Francës, Hollandës, Lituanisë dhe Italisë”
 35. Urdhër ministri Nr.81, datë 12.02.2021 “Për disa masa mbrojtëse ndaj sëmundjes së influencës aviare me patogjenitet të lartë të shpendëve, të shfaqur në shtetin e Polonisë, Sllovakisë, Hungarisë, Gjermanisë, Ukrainës, Izraelit, Çekisë, Rumanisë, Bullgarisë, Belgjikës, Kroacisë, Danimarkës, Francës, Hollandës, Lituanisë dhe Italisë”
 36. Urdhër ministri Nr.24, datë 14.01.2021 “Për disa masa mbrojtëse ndaj sëmundjes së influencës aviare me patogjenitet të lartë të shpendëve, të shfaqur në shtetin e Polonisë, Sllovakisë, Hungarisë, Gjermanisë, Ukrainës, Izraelit, Çekisë, Rumanisë, Bullgarisë, Belgjikës, Kroacisë, Danimarkës, Francës, Hollandës dhe Lituanisë”
 37. Njoftim për punësim AKVMB 30.04.2021
 38. Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, zhvillon takimin konsultativ me shoqërinë civile, grupet e interesit për PBA 2022-2024
 39. Udhëzimi nr.9, date 26.02.2021 “Për kriteret, procedurat dhe mënyrën e administrimit të fondit të programit për bujqësinë dhe zhvillimin rural”, i botuar në Fletore Zyrtare nr.42, datë 17.03.2021
 40. Njoftim mbi Komisionin për Skemat e Cilësisë së Produkteve Bujqësore dhe Ushqimore
 41. Udhëzim nr.9, dt.26.02.2021 Skemat Kombëtare
 42. Njoftimi i AKVMB-së për Punësimet 26.02.2021
 43. Udhezim nr.1 dt.08.01.2021
 44. VENDIM Nr. 1142, datë 24.12.2020, PËR PËRCAKTIMIN E KRITEREVE BAZË, TË MASËS SË PËRFITIMIT DHE MËNYRËS SË PËRDORIMIT TË FONDIT PËR SKEMËN E MBËSHTETJES ME NAFTË PËR BUJQËSINË, PËR VITIN 2021
 45. Njoftim për operatorin ekonomik fitues “Mbi zhvillimin e fushatës informuese për implementimin e skemës së re mbështetëse me naftë për bujqësinë”
 46. Ftesë për Negocim “Mbi zhvillimin e fushatës informuese për implementimin e të skemës së re mbështetëse me naftë për bujqësinë”
 47. Workshop online i grupeve të interesit të industrisë së verës Shqiptare
 48. Shpallje proçedurë e hapur për “Blerje karburant për përdorim nga fermerët në sektorin e bujqësisë”

 49. Urdheri i Departamentit te Administrates Publike nr.80 date 17.11.2020” Miratimin e rregullave dhe procedurave standarde te punes te harmonizuara, gjate periudhes se epidemise se shkaktuar nga COVID-19 dhe periudhes se kohezgjatjes se vitit shkollor 2020-2021”
 50. Rregulla të reja për eksportin e zorrëve në BE
 51. Njoftim për konkurim / Avviso di gara Progetto: Rafforzamento dell’Agenzia dei Pagamenti Albanese (ARDA) per l’erogazione dei contributi in agricoltura
 52. Njoftim për procedurën e konkurrimit për anëtarët e Komisionit të Skemave të Cilësisë (KSC) së produkteve bujqësore dhe ushqimore
 53. Formulari i njoftimit të fituesit për kontratën “Mbi informimin dhe promovimin e zhvillimit të sektorit buqësor dhe rural në vend”
 54. Ftesë për Negocim “Mbi informimin dhe promovimin e zhvillimit të sektorit buqësor dhe rural në vend”
 55. Njoftim për konsultim publik me grupet e interesit për PBA 2021-2023
 56. Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural në bashkëpunim me RisiAlbania, një projekt inovativ, i mbështetur nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim, SDC vazhdon të mbështesi zhvillimin e Standardit GlobalG.A.P.
 57. THIRRJE PËR SHPREHJE INTERESI PËR SIPËRMARRJET AGROTURISTIKE
 58. Njoftimin per fillimin e procedimit disiplinor ndaj nepunesit z. Arben Molla.
 59. Njoftimi për emërimin e gjyqfituesit z. Arben Molla
 60. Urdhër për mbylljen apo kufizimin e lëvizjeve në Republikën e Shqipërisë për shkak të COVID-19
 61. Programi i bursave të qeverisë Hungareze
 62. Njoftim për shpallje fituesi, për procedurën “Prodhim dhe trasmetim të spoteve në kuadër të “Organizim panairi me temë “Shqipëria punon tokën”/
 63. Ftesë për pjesëmarrje “Prodhim dhe trasmetim të spoteve në kuadër të “Organizim aktiviteti me temë “Shqipëria punon tokën”
 64. Njoftim publik -Lidhur me marrjen pjesë në Tryezat e Diskutimit dhe Këshillimit në kuadër të procesit të Integrimit Evropian
 65. Njoftim për tërheqjen e faturave origjinale
 66. SKEMA KOMBËTARE MBËSHTETËSE 2019
 67. NJOFTIME NGA PROJEKTET E MBZHR
 68. NJOFTIME MBI QERADHËNIEN E TOKAVE BUJQËSORE
 69. FTESA PËR NEGOCIM
 70. APLIKONI PËR TË DREJTËN E PËRDORIMIT TË MARKËS “edua”
 71. NJOFTIME PËR VENDE VAKANTE
 72. APLIKIME PËR BURSA, TRAINIME
 73. NJOFTIME PËR KONSULTIME PUBLIKE
 74. NJOFTIME PËR TAKIME KONSULTATIVE