Njoftime

 

 1. Udhezim nr.1 dt.08.01.2021
 2. VENDIM Nr. 1142, datë 24.12.2020, PËR PËRCAKTIMIN E KRITEREVE BAZË, TË MASËS SË PËRFITIMIT DHE MËNYRËS SË PËRDORIMIT TË FONDIT PËR SKEMËN E MBËSHTETJES ME NAFTË PËR BUJQËSINË, PËR VITIN 2021
 3. Njoftim për operatorin ekonomik fitues “Mbi zhvillimin e fushatës informuese për implementimin e skemës së re mbështetëse me naftë për bujqësinë”
 4. Ftesë për Negocim “Mbi zhvillimin e fushatës informuese për implementimin e të skemës së re mbështetëse me naftë për bujqësinë”
 5. Workshop online i grupeve të interesit të industrisë së verës Shqiptare
 6. Shpallje proçedurë e hapur për “Blerje karburant për përdorim nga fermerët në sektorin e bujqësisë”

 7. Urdheri i Departamentit te Administrates Publike nr.80 date 17.11.2020” Miratimin e rregullave dhe procedurave standarde te punes te harmonizuara, gjate periudhes se epidemise se shkaktuar nga COVID-19 dhe periudhes se kohezgjatjes se vitit shkollor 2020-2021”
 8. Rregulla të reja për eksportin e zorrëve në BE
 9. Njoftim për konkurim / Avviso di gara Progetto: Rafforzamento dell’Agenzia dei Pagamenti Albanese (ARDA) per l’erogazione dei contributi in agricoltura
 10. Njoftim për procedurën e konkurrimit për anëtarët e Komisionit të Skemave të Cilësisë (KSC) së produkteve bujqësore dhe ushqimore
 11. Formulari i njoftimit të fituesit për kontratën “Mbi informimin dhe promovimin e zhvillimit të sektorit buqësor dhe rural në vend”
 12. Ftesë për Negocim “Mbi informimin dhe promovimin e zhvillimit të sektorit buqësor dhe rural në vend”
 13. Njoftim për konsultim publik me grupet e interesit për PBA 2021-2023
 14. Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural në bashkëpunim me RisiAlbania, një projekt inovativ, i mbështetur nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim, SDC vazhdon të mbështesi zhvillimin e Standardit GlobalG.A.P.
 15. THIRRJE PËR SHPREHJE INTERESI PËR SIPËRMARRJET AGROTURISTIKE
 16. Njoftimin per fillimin e procedimit disiplinor ndaj nepunesit z. Arben Molla.
 17. Njoftimi për emërimin e gjyqfituesit z. Arben Molla
 18. Urdhër për mbylljen apo kufizimin e lëvizjeve në Republikën e Shqipërisë për shkak të COVID-19
 19. Programi i bursave të qeverisë Hungareze
 20. Njoftim për shpallje fituesi, për procedurën “Prodhim dhe trasmetim të spoteve në kuadër të “Organizim panairi me temë “Shqipëria punon tokën”/
 21. Ftesë për pjesëmarrje “Prodhim dhe trasmetim të spoteve në kuadër të “Organizim aktiviteti me temë “Shqipëria punon tokën”
 22. Njoftim publik -Lidhur me marrjen pjesë në Tryezat e Diskutimit dhe Këshillimit në kuadër të procesit të Integrimit Evropian
 23. Njoftim për tërheqjen e faturave origjinale
 24. SKEMA KOMBËTARE MBËSHTETËSE 2019
 25. NJOFTIME NGA PROJEKTET E MBZHR
 26. NJOFTIME MBI QERADHËNIEN E TOKAVE BUJQËSORE
 27. FTESA PËR NEGOCIM
 28. APLIKONI PËR TË DREJTËN E PËRDORIMIT TË MARKËS “edua”
 29. NJOFTIME PËR VENDE VAKANTE
 30. APLIKIME PËR BURSA, TRAINIME
 31. NJOFTIME PËR KONSULTIME PUBLIKE
 32. NJOFTIME PËR TAKIME KONSULTATIVE