Njoftime

 1. Plani i Integritetit MBZHR
 2. Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, zhvillon takimin konsultativ me shoqërinë civile, grupet e interesit për PBA 2023-2025.
 3. Vendimi i Bordit të Transparencës së produkteve të shportës datë 1.4.2022
 4. Urdhër ministri Nr.131, datë 25.03.2022 “Për marrjen e masave kufizuese për parandalimin e sëmundjes së influencës aviare në shpendë në mjediset e hapura dhe tregjet e kafshëve të gjalla”
 5. Njoftim për shpallje të vëndeve vakante
 6. Tërbimi: Vaksino qenin tënd
 7. Njoftim për shpalljen e vendeve vakante në pozicionet ,Veteriner Zyrtar Shërbimi nga Autoriteti Kombëtar i Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve 17.01.2022
 8. Lista e Produkteve Mjekësore Veterinare të regjistruara në Republikën e Shqipërisë
 9. Ftesë për pjesëmarrje në panairin Fruit logistica në 9 – 11 Shkurt 2022
 10. Raport mbi monitorimet fushore dhe analizat laboratorike të domateve të mbjella në serra në zonën e Roskovecit dhe Beratit
 11. Njoftim për punësim i veterinerëve të shërbimit nga Autoriteti Kombëtar i Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve 02.11.2021
 12. Njoftim për punësim i veterinerëve të shërbimit nga Autoriteti Kombëtar i Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve 17.09.2021
 13. “Infrastruktura për mbrojtjen nga përmbytja në lumin Mat (EISA, Projekt i detajuar, Dosje Tenderi)”
 14. Lista e PP te regjistruara deri 31.5.2021 me ligjin e ri
 15. Njoftim për punësim i veterinerëve të shërbimit nga Autoriteti Kombëtar i Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve 14.06.2021
 16. Pyetje të Shpeshta Influenca Aviare
 17. Lista e kontakteve të Shërbimit Veterinar
 18. Urdhër ministri Nr.241, datë 07.06.2021 “Për miratimin e rregullores për marrjen e masave kufizuese për parandalimin dhe kontrollin e sëmundjes së influencës aviare në shpendë”
 19. Urdhër ministri Nr.238, datë 04.06.2021 “Për disa masa mbrojtëse ndaj sëmundjes së influencës aviare me patogjenitet të lartë të shpendëve, të shfaqur në shtetin e Greqisë”
 20. Urdhër ministri Nr.228, datë 01.06.2021 “Për disa masa mbrojtëse ndaj sëmundjes së influencës aviare me patogjenitet të lartë të shpendëve, të shfaqur në Republikën e Kosovës”
 21. Urdhër ministri Nr.173, datë 23.04.2021 “Për disa masa mbrojtëse ndaj sëmundjes së influencës aviare me patogjenitet të lartë të shpendëve, të shfaqur në shtetin e Polonisë, Sllovakisë, Hungarisë, Gjermanisë, Ukrainës, Izraelit, Çekisë, Rumanisë, Bullgarisë, Belgjikës, Kroacisë, Danimarkës, Francës, Hollandës, Lituanisë dhe Italisë”
 22. Urdhër ministri Nr.81, datë 12.02.2021 “Për disa masa mbrojtëse ndaj sëmundjes së influencës aviare me patogjenitet të lartë të shpendëve, të shfaqur në shtetin e Polonisë, Sllovakisë, Hungarisë, Gjermanisë, Ukrainës, Izraelit, Çekisë, Rumanisë, Bullgarisë, Belgjikës, Kroacisë, Danimarkës, Francës, Hollandës, Lituanisë dhe Italisë”
 23. Urdhër ministri Nr.24, datë 14.01.2021 “Për disa masa mbrojtëse ndaj sëmundjes së influencës aviare me patogjenitet të lartë të shpendëve, të shfaqur në shtetin e Polonisë, Sllovakisë, Hungarisë, Gjermanisë, Ukrainës, Izraelit, Çekisë, Rumanisë, Bullgarisë, Belgjikës, Kroacisë, Danimarkës, Francës, Hollandës dhe Lituanisë”
 24. Njoftim për punësim AKVMB 30.04.2021
 25. Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, zhvillon takimin konsultativ me shoqërinë civile, grupet e interesit për PBA 2022-2024
 26. Udhëzimi nr.9, date 26.02.2021 “Për kriteret, procedurat dhe mënyrën e administrimit të fondit të programit për bujqësinë dhe zhvillimin rural”, i botuar në Fletore Zyrtare nr.42, datë 17.03.2021
 27. Njoftim mbi Komisionin për Skemat e Cilësisë së Produkteve Bujqësore dhe Ushqimore
 28. Udhëzim nr.9, dt.26.02.2021 Skemat Kombëtare
 29. Njoftimi i AKVMB-së për Punësimet 26.02.2021
 30. Udhezim nr.1 dt.08.01.2021
 31. VENDIM Nr. 1142, datë 24.12.2020, PËR PËRCAKTIMIN E KRITEREVE BAZË, TË MASËS SË PËRFITIMIT DHE MËNYRËS SË PËRDORIMIT TË FONDIT PËR SKEMËN E MBËSHTETJES ME NAFTË PËR BUJQËSINË, PËR VITIN 2021
 32. Njoftim për operatorin ekonomik fitues “Mbi zhvillimin e fushatës informuese për implementimin e skemës së re mbështetëse me naftë për bujqësinë”
 33. Ftesë për Negocim “Mbi zhvillimin e fushatës informuese për implementimin e të skemës së re mbështetëse me naftë për bujqësinë”
 34. Workshop online i grupeve të interesit të industrisë së verës Shqiptare
 35. Shpallje proçedurë e hapur për “Blerje karburant për përdorim nga fermerët në sektorin e bujqësisë”

 36. Urdheri i Departamentit te Administrates Publike nr.80 date 17.11.2020” Miratimin e rregullave dhe procedurave standarde te punes te harmonizuara, gjate periudhes se epidemise se shkaktuar nga COVID-19 dhe periudhes se kohezgjatjes se vitit shkollor 2020-2021”
 37. Rregulla të reja për eksportin e zorrëve në BE
 38. Njoftim për konkurim / Avviso di gara Progetto: Rafforzamento dell’Agenzia dei Pagamenti Albanese (ARDA) per l’erogazione dei contributi in agricoltura
 39. Njoftim për procedurën e konkurrimit për anëtarët e Komisionit të Skemave të Cilësisë (KSC) së produkteve bujqësore dhe ushqimore
 40. Formulari i njoftimit të fituesit për kontratën “Mbi informimin dhe promovimin e zhvillimit të sektorit buqësor dhe rural në vend”
 41. Ftesë për Negocim “Mbi informimin dhe promovimin e zhvillimit të sektorit buqësor dhe rural në vend”
 42. Njoftim për konsultim publik me grupet e interesit për PBA 2021-2023
 43. Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural në bashkëpunim me RisiAlbania, një projekt inovativ, i mbështetur nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim, SDC vazhdon të mbështesi zhvillimin e Standardit GlobalG.A.P.
 44. THIRRJE PËR SHPREHJE INTERESI PËR SIPËRMARRJET AGROTURISTIKE
 45. Njoftimin per fillimin e procedimit disiplinor ndaj nepunesit z. Arben Molla.
 46. Njoftimi për emërimin e gjyqfituesit z. Arben Molla
 47. Urdhër për mbylljen apo kufizimin e lëvizjeve në Republikën e Shqipërisë për shkak të COVID-19
 48. Programi i bursave të qeverisë Hungareze
 49. Njoftim për shpallje fituesi, për procedurën “Prodhim dhe trasmetim të spoteve në kuadër të “Organizim panairi me temë “Shqipëria punon tokën”/
 50. Ftesë për pjesëmarrje “Prodhim dhe trasmetim të spoteve në kuadër të “Organizim aktiviteti me temë “Shqipëria punon tokën”
 51. Njoftim publik -Lidhur me marrjen pjesë në Tryezat e Diskutimit dhe Këshillimit në kuadër të procesit të Integrimit Evropian
 52. Njoftim për tërheqjen e faturave origjinale
 53. SKEMA KOMBËTARE MBËSHTETËSE 2019
 54. NJOFTIME NGA PROJEKTET E MBZHR
 55. NJOFTIME MBI QERADHËNIEN E TOKAVE BUJQËSORE
 56. FTESA PËR NEGOCIM
 57. APLIKONI PËR TË DREJTËN E PËRDORIMIT TË MARKËS “edua”
 58. NJOFTIME PËR VENDE VAKANTE
 59. APLIKIME PËR BURSA, TRAINIME
 60. NJOFTIME PËR KONSULTIME PUBLIKE
 61. NJOFTIME PËR TAKIME KONSULTATIVE