Njoftime

 

 1. Udhëzimi i Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural dhe Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr. 9 datë 26.02.2021, “Për kriteret, procedurat dhe mënyrën e administrimit të fondit të Programit për Bujqësinë dhe Zhvillimin Rural”
 2. Njoftimi i AKVMB-së për Punësimet 26.02.2021
 3. Udhezim nr.1 dt.08.01.2021
 4. VENDIM Nr. 1142, datë 24.12.2020, PËR PËRCAKTIMIN E KRITEREVE BAZË, TË MASËS SË PËRFITIMIT DHE MËNYRËS SË PËRDORIMIT TË FONDIT PËR SKEMËN E MBËSHTETJES ME NAFTË PËR BUJQËSINË, PËR VITIN 2021
 5. Njoftim për operatorin ekonomik fitues “Mbi zhvillimin e fushatës informuese për implementimin e skemës së re mbështetëse me naftë për bujqësinë”
 6. Ftesë për Negocim “Mbi zhvillimin e fushatës informuese për implementimin e të skemës së re mbështetëse me naftë për bujqësinë”
 7. Workshop online i grupeve të interesit të industrisë së verës Shqiptare
 8. Shpallje proçedurë e hapur për “Blerje karburant për përdorim nga fermerët në sektorin e bujqësisë”

 9. Urdheri i Departamentit te Administrates Publike nr.80 date 17.11.2020” Miratimin e rregullave dhe procedurave standarde te punes te harmonizuara, gjate periudhes se epidemise se shkaktuar nga COVID-19 dhe periudhes se kohezgjatjes se vitit shkollor 2020-2021”
 10. Rregulla të reja për eksportin e zorrëve në BE
 11. Njoftim për konkurim / Avviso di gara Progetto: Rafforzamento dell’Agenzia dei Pagamenti Albanese (ARDA) per l’erogazione dei contributi in agricoltura
 12. Njoftim për procedurën e konkurrimit për anëtarët e Komisionit të Skemave të Cilësisë (KSC) së produkteve bujqësore dhe ushqimore
 13. Formulari i njoftimit të fituesit për kontratën “Mbi informimin dhe promovimin e zhvillimit të sektorit buqësor dhe rural në vend”
 14. Ftesë për Negocim “Mbi informimin dhe promovimin e zhvillimit të sektorit buqësor dhe rural në vend”
 15. Njoftim për konsultim publik me grupet e interesit për PBA 2021-2023
 16. Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural në bashkëpunim me RisiAlbania, një projekt inovativ, i mbështetur nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim, SDC vazhdon të mbështesi zhvillimin e Standardit GlobalG.A.P.
 17. THIRRJE PËR SHPREHJE INTERESI PËR SIPËRMARRJET AGROTURISTIKE
 18. Njoftimin per fillimin e procedimit disiplinor ndaj nepunesit z. Arben Molla.
 19. Njoftimi për emërimin e gjyqfituesit z. Arben Molla
 20. Urdhër për mbylljen apo kufizimin e lëvizjeve në Republikën e Shqipërisë për shkak të COVID-19
 21. Programi i bursave të qeverisë Hungareze
 22. Njoftim për shpallje fituesi, për procedurën “Prodhim dhe trasmetim të spoteve në kuadër të “Organizim panairi me temë “Shqipëria punon tokën”/
 23. Ftesë për pjesëmarrje “Prodhim dhe trasmetim të spoteve në kuadër të “Organizim aktiviteti me temë “Shqipëria punon tokën”
 24. Njoftim publik -Lidhur me marrjen pjesë në Tryezat e Diskutimit dhe Këshillimit në kuadër të procesit të Integrimit Evropian
 25. Njoftim për tërheqjen e faturave origjinale
 26. SKEMA KOMBËTARE MBËSHTETËSE 2019
 27. NJOFTIME NGA PROJEKTET E MBZHR
 28. NJOFTIME MBI QERADHËNIEN E TOKAVE BUJQËSORE
 29. FTESA PËR NEGOCIM
 30. APLIKONI PËR TË DREJTËN E PËRDORIMIT TË MARKËS “edua”
 31. NJOFTIME PËR VENDE VAKANTE
 32. APLIKIME PËR BURSA, TRAINIME
 33. NJOFTIME PËR KONSULTIME PUBLIKE
 34. NJOFTIME PËR TAKIME KONSULTATIVE