Në kuadër të përgatitjes së PBA 2022-2024 për Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, në zbatim të Nenit 26, të ligjit Nr.9936, datë 26.6.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë, i ndryshuar”, sipas kërkesave në Udhëzimin e Ministrit të Financave dhe Ekonomisë nr. 7, datë 28.02.2018 “Për procedurat standarte të përgatitjes së Programit Buxhetor Afatmesëm” dhe të Udhëzimit nr. 8 datë 26.02.2021 “Për përgatitjen e Programit Buxhetor Afatmesëm 2022-2024” në datën 29 Prill 2021, Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, zhvillon takimin konsultativ me përfaqësues të shoqërisë civile, grupet e interesit për PBA 2022-2024.