Ftesë për negocim mbi procedurën me objekt “Prodhim i spoteve në kuadër të “Thirrja e parë për aplikime nga programi IPARD II” - Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural
Postuar më: 15/05/2018

Ftesë për negocim mbi procedurën me objekt “Prodhim i spoteve në kuadër të “Thirrja e parë për aplikime nga programi IPARD II”

Ne zbatim te VKM nr. 1195, datë 05.08.2008 “Për blerjen, zhvillimin, prodhimin e bashkëpunimin e programeve a të reklamave për transmetim nga operatorët radiotelevizivë ose botim në median e shkruar, dhe për kontratat, për kohë transmetimi, nga organet e administratës shtetërorë”

 

Dokumentacionin përkatës e gjeni këtu.