Infrastruktura për mbrojtjen nga përmbytja në lumin Mat (EISA, Projekt i detajuar, Dosje Tenderi)

 

Raporti i VNMse Shqip Vol 1

Raporti i VNMse Shqip Vol 2

Shtojcat e VNM (anekset)