RREGULLORE

 1. Udhëzim._Mbi_Kriteret,_që_Duhet_të_Plotësojë_një_Laborator_Veterinar_i_Autorizuar..pdf
 2. U.Për_Miratimin_e_Rregullores_Lajmërimin_në_Stukturat_e_BE-së
 3. Udhëzim._Për_Krijimin_e_nje_Faqe_Elektronike
 4. Udhëzim._Për_Mrojtjen_e_Kafshëve_Gjatë_Therjes..pdf
 5. Urdhër_për_Unifikimin_e_Procedurave,_Metodave_dhe_Dokumentacionit_të_Funksionimit_të_Laboratorëve.pdf
 6. Urdhër._Mbi_Mbrojtjen_e_Kafsheve_të_Mbajtura_për_Qëllime_Bujqësore..pdf
 7. Urdhër._Për_Miratimin_e_Formateve_Standart_për_Vendosjen_e_Gjobës..pdf
 8. Urdhër._Për_Miratimin_e_Formateve_Standart_të_Procesverbaleve_të_Groposjes,_Eliminimit,_Vlerësimit_dhe_Dëmshpërblimit_të_Kafshëve..pdf
 9. Urdhër._Për_Miratimin_e_Formularit_të_Raportimit_të_Menjëhershëm_të_Sëmundjeve_Infektive_në_Kafshë_dhe_Listën_e_Sëmundjeve
 10. Urdhër._Për_Miratimin_e_Rregullores__Kërkesat_e_Shëndetit_të_Kafshëve_të_Zbatuara_në_Lëvizjet_jo_Tregtare_të_Kafshëve_të_Shoqërimi
 11. Urdhër._Për_Miratimin_e_Rregullores__Mbi_disa_Kërkesa_Shtesë_në_Tregëtine_e_Gjedhit_Lidhur_me_Rhinotrakeitin_Infektiv_të_tij..pdf
 12. Urdhër._Për_Miratimin_e_Rregullores_mbi_Disa_Kushte,_Lidhur_me_Sëmundjen_e_Aujezkut,_në_Tregëtine_e_Drrave_
 13. Urdhër._Për_Miratimin_e_Rregullores_Mbi_disa_Masa_Mbrojtëse_në_Lidhje_me_Tregëtinë_e_Shpendëve
 14. Urdhër._Për_Miratimin_e_Rregullores_mbi_Kërkesat_Shëndetsore_të_Kafshëve_të_Akuakulturës
 15. Urdhër._Për_Miratimin_e_Rregullores_mbi_Kontrollin_e_Sëmundjes_se_Murtajës_Afrikane_të_Derrave..pdf
 16. Urdhër._Për_Miratimin_e_Rregullores_mbi_Kriteret_që_do_te_zbatohen_në_Përpilimine_Planit_të_Kontigjencës_për_Kontrollin_e_Sëmundjes_së_Aftës_Epizootike..pdf
 17. Urdhër._Për_Miratimin_e_Rregullores_mbi_Kushtet_e_Shëndetit_të_Kafshëve_që_Zbatohen_në_Tregëtine_e_Kafshëve_të_llojit_Dhën_e_Dhi..pdf
 18. Urdhër._Për_Miratimin_e_Rregullores_mbi_Kushtet_që_duhet_të_Plotësohen_për_të_Arritur_dhe_Mbajtur_Territorin_e_Vëndit
 19. Urdhër._Për_Miratimin_e_Rregullores_Mbi_Kushtet_Sanitaro-Veterinare_të_Tregëtimit_dhe_Eksportimit_të_Pulave_dhe_Vezëve_për_Inkubim_në_Vëndet_e_BE-së..pdf
 20. Urdhër._Për_Miratimin_e_Rregullores_mbi_Masat_Specifike_të_Kontrollit_të_Sëmundjes_së_Murtajës_Klasike_të_Derrave..pdf
 21. Urdhër._Për_Miratimin_e_Rregullores_mbi_Monitorimin_e_Zoonozave_dhe_Shkaktarëve_Zoonotokë..pdf
 22. Urdhër._Për_Miratimin_e_Rregullores_mbi_Problemet_Shendetësore_që_Perekin_Tregëtinë_e_Gjethit_dhe_Derrave..pdf
 23. Urdhër._Për_Miratimin_e_Rregullores_mbi_Vendosjen_e_Kritereve_për_Planet_Kombëtare__për_Përshpejtimin_e_Shrrënjosjes_së_Brucelozës
 24. Urdhër._Për_Miratimin_e_Rregullores_për_Kontrollin_e_Sëmundjes_së_Brucelozës__në_të_Imta..pdf
 25. Urdhër._Për_Miratimin_e_Rregullores_për_Luftimin_e_Sëmundjes_së_Tërbimit_(_Rabias)_në_Kafshë..pdf
 26. Urdhër._Për_Miratimin_e_Rregullores_për_Mbrojtjen_e_kafshëve_Gjatë_Transportit..pdf
 27. Urdhër._Për_Miratimin_i_Rregullores_mbi_Monitorimin_e_Zoonozave_dhe_Agjentëve_Zoonotike..pdf
 28. Urdhër._Për_Reduktimin_e_Prevalencës_së_Seriotipeve_të_Salmonelës_në_Tufat_e_Rritura_të_Llojit_Gallus_Gallus..pdf
 29. Urdhër.Miratimi_i_rregullores_mbi_disa_Masa_Mbrojtëse_ndaj_Influences_Avjare_dhe_Lëvizjeve_te_Zogjve_te_Shoqërimit_në_Territorin_e_Republikës_së_Shqipërisë..pdf
 30. Urdhër.Miratimi_i_Rregullores_mbi_Masat_e_Përgjithshme_për_Kontrollin_e_disa_Sëmundjeve_në_Kafshë_dhe_Masat_Specifike_Lidhur_me_Sëmundjet_Vezikulare_të_Derrit..pdf
 31. Implementimi_Rregullores_Regjistri_Fermes,_Pasaporta
 32. Implementimi_Rregullores_Regjistri_Fermes,_Pasaporta_(2)
 33. Implementimi_Rregullores_Regjistri_Fermes,Gjedhet
 34. IR_e_Kafsheve_dhe_fermave_Blektorale
 35. Rregullore_Sistemi_Regjistrimit_IR