Qëndra e Transferimit te Teknologjive Bujqësore, Vlorë

     Adresa:   Qëndra e Transferimit te Teknologjive Bujqësore, Vlorë

Tel/Fax:   +355 3323225

E-mail:   qttbvlore@yahoo.com

Drejtor: Meno Besimaj – menobesimaj1@gmail.com


Detyrat kryesore dhe drejtimet specifike të veprimtarisë

 • Identifikimi, testimi, përshtatja dhe futja në praktikat bujqësore e teknologjive dhe inputeve të reja për pemët frutore bërthamore, ullinj, hardhi dhe agrume; Përgatitja e paketave teknologjike dhe projekteve tip për krijimin e pemëtoreve, ullishtave, vreshtave e agrumeve;
 • Asistence teknike e trajnime për projektimin, ngritjen dhe mirëfunksionimin e fidanishteve, pemëtoreve, ullishtave, vreshtave dhe agrumeve;
 • Prodhimi dhe shtimi i materialit bimor të certifikuar për fidanishtet (pemë frutore, ulli, vreshta dhe agrume);
 • Kërkime dhe testime në nivel ferme për problemet e ngritura nga fermerët për pemët frutore bërthamore, ullinj, hardhi dhe agrume;
 • Trajnime për specialistë të bujqësisë, fermerë dhe subjekte të tjerë të interesuar;
 • Sigurimi i ekspertizës teknike për strukturat e shërbimit këshillimor dhe fermerët;
 • Demonstrimi i teknologjive të reja të kultivimit për pemët frutore bërthamore, ullinj, hardhi dhe agrume;
 • Përgatitja dhe publikimi i materialeve divulgative për specialistët e bujqësisë dhe fermerët.

 

Përveç përgjegjësive të mësipërme, në detyrat e Qendrës do të përfshijnë edhe: 

 • Nevojat dhe prioritetet e rajonit;
 • Testim agrozonal të kërkuar nga Qendrat e tjera;
 • Inicimi/përgatitja e projekteve që adresojnë problematikat specifike të zonës;
 • Praktika për studentë të Universitetit Bujqësor, etj.