Qëndra e Transferimit të Teknologjive Bujqësore, Fushë – Krujë

Drejtor: Ilir Salillari – ilir.salillari@qttbfushekruje.gov.al

Adresa:   Qëndra e Transferimit të Teknologjive Bujqësore-Fushë Krujë,-Rruga e Rinasit- Fushë Krujë

Tel/Fax:   +355 51124356

E-mail:   info@qttb-fk.org

Web:   www.qttbfushekruje.gov.al


 

Krijuar me Vendim të Këshillit të Ministrave Nr. 515, datë 19.07.2006 “Për ristrukturimin e Instituteve Kërkimore Shkencore në varësi të Ministrisë së Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorit”

 

Detyrat kryesore dhe drejtimet specifike të veprimtarisë

 • Identifikimi, testimi, përshtatja dhe futja në praktikat bujqësore e teknologjive dhe inputeve të reja në kulturat bujqësore (foragjere, fasule) dhe në blegtori (gjedhi, derra, shpendë);
 • Përgatitja e paketave teknologjike për kulturat bujqësore (foragjere, fasule) dhe mbarështimin e kafshëve (gjedh, derra, shpendë);
 • Studime dhe rekomandime në fushën e Toka dhe Ujërave;
 • Menaxhimi i integruar i fermës;
 • Kërkime dhe testime në nivel ferme për problemet e ngritura nga fermerët e rajonit;
 • Prodhimi i hallkave të larta të farave për kulturat foragjere dhe fasulen;
 • Kontrolli i ushqimeve për blegtorinë dhe i materialit biologjik në shkallë vendi;
 • Trajnime për specialistë të bujqësisë, blegtorisë, fermerë dhe subjekte të tjerë të interesuar;
 • Sigurimi i ekspertizës teknike për strukturat e shërbimit këshillimor dhe fermerët;
 • Demonstrimi i teknologjive të reja të kultivimit të kulturave bujqësore foragjere, fasulen, etj si dhe për mbarështimin e gjedhit, derrave e shpendëve;
 • Përgatitja dhe publikimi i materialeve divulgative për specialistët e bujqësisë dhe fermerët.

 

Përveç përgjegjësive të mësipërme, në detyrat e Qendrës përfshihen edhe:

 • Nevojat dhe prioritetet e rajonit;
 • Testim agrozonal të kërkuar nga Qendrat e tjera;
 • Inicimi/përgatitja e projekteve që adresojnë problematikat specifike të zonës;
 • Praktika për studentë të Universitetit Bujqësor, etj.