PROJEKT/VENDIM “PËR RREGULLAT E HOLLËSISHME, PËR PRODHIMIN BIOLOGJIK BIMOR DHE ALGAVE TË DETIT DHE KONTROLLIT TË TYRE”