Projekt/vendim “Për rregullat e hollësishme, për prodhimin biologjik bimor dhe algave të detit dhe kontrollit të tyre”