Guideline for Applicants Measure 7 IPARD II 2022
Annex 1.1 Application Form Measure 7
Annex 2.1 Business Plan. Part 1 Narrative Part Word Format 2
Annex 2.2 Business Plan. Part 2 Financial Tables 2
Annex 2.3 Instructions for the Preparation of the Business Plan 2
Annex 3.1 Technical Project Proposal. Part 1 Narrative Part Word Format 2
Annex 3.2 Technical Project Proposal. Part 2 Financial Tables Excel format 2
Annex 3.3 Instructions for the Preparation of the Technical Project Proposal 2
Annex 4.3 Claim for Payment for Measure 7.doc 1
Annex 5 Grounds for Exclusion
Annex 6LEE
Annex 7 List of Local Government Units and List of Rural Areas
Annex 8 List of Eligible Countries of Origin
Annex 9 Agriculture products according to Annex I of the ECTreaty
Annex 10 Contract Grant template v 2.4
Annex 11 Environmental Declaration 3
Annex 11 Food National Authoruty Declaration
Annex 11 State Inspectoriat of Labour and Social Services Declaration 3

 

 
Udhezuesi per Aplikantet Masa 7 IPARD II 2022
Aneks 1.1 Formular Aplikimi për Masën 7 Diversifikimi i fermës 3
Aneks 2.1 Plani i Biznesit. Pjesa Pershkruese 2
Aneks 2.2 Plani i Biznesit. Pjesa Financiare 11.06.2020
Aneks 2.3 Udhëzime për Plotësimin e Planit të Biznesit 3
Aneks 3.1 Projekti Teknik Pjesa 1. Përshkrimi 3
Aneks 3.2 Projekti Teknik Pjesa 2. Tabelat Financiare
Aneks 3.3 Udhëzime për Plotësimin e Projektit Teknik 1
Aneks 4.3 Kërkesa për pagesë Masa 7
Aneks 5 Arsyet e Skualifikimit 1
Aneks 6 Lista e Shpenzimeve te Pranueshme
Aneks 7 Lista e Njësive të Qeverisjes Vendore dhe Lista e Zonave Rurale
Aneks 8 Lista e vendeve te Pranueshme
Aneks 9 Prodhimet bujqesore traktati
Aneks 10 Kontrata e Grantit v 2.4
Aneks 11 Deklarate Autoriteti Kombëtar i Ushqimit AKU 1
Aneks 11 Deklarate Drejtoria Rajonale e Mjedisit DRM
Aneks 11 Deklarate Inspektoriati Shtetëror i Punës dhe Shërbimeve Shoqërore ISHPSHSH

 

Forecast Notice 4th Call for Application IPARD II No.4 2022
Kalendari i publikimeve Thirrja 4
Njoftim Thirrja e 4 per Aplikime IPARD II Nr.40 2022
Njoftim mbi ndryshimin e GfA per Sektorin e Energjise se Rinovueshme
Notification on Amendining the Guidline for Applicants regarding Renewable Energy
Publication calendar 4th Call
Tabela IPARD II 2020 thirrja e katert template

 

IPARD II Call 4 Tutorial