Legjislacioni kombëtar për prodhimin biologjik

1. Udheri Nr. 288, datë 8.6.2020, Lista e substancave te lejuara ne perpunimin e produkteve biologjike
2. Urdher Nr. 131, date 28.03. 2018, lista e produkteve dhe substancave-qe-perdoren-ne-prodhimin-biologjikVKM 639 PER ORGANIZMAT CERTIFIKUES
3. VKM Nr 859, datë 24.12.2019, commission for Biologic Production
4. VKM nr. 336, date 6.6.2018, prodhimi bimor
5. Vkm nr 1030, date 16.12.2020 perpunimi
6. VKM nr. 830, datë 18. 12. 2019, etiketimi, kontrolli, logo