Logoja kombëtare për prodhimin biologjik 

Versioni digjital i logos kombëtare për prodhimin biologjik, për printim digjital dhe shtyp, siç përcaktohet në pikën 15, të Aneksit I, të VKM-së  nr. 830, datë  18. 12. 2019  ”Për miratimin e rregullave të hollësishme për grumbullimin, ambalazhimin, transportin, ruajtjen, etiketimin, njoftimin e aktivitetit dhe kontrollin e produkteve biologjike”, është si mëposhtë:

LOGO