Operatoret  biologjik

Lista e përditesuar e operatoreve biologjike, gjendet në website e trupave të kontrollit që veprojnë në shqipëri si mëposhtë:

Albinspekt bio.inspekta: http://www.albinspekt.com;

Ecocert SA:   http://certificat.ecocert.com/index.php?l=en;

Ceres GmbH: http://www.ceres-cert.com;

Bioagricert S.r.l http://www.bioagricert.org;

‘A CERT European Organization for Certification S.A., www.a-cert.org;