PËRMBLEDHJE JO-TEKNIKE E RAPORTIT TE VSM-SË

 

Përmbledhje jo teknike e SEA per Drin Bunen

Përmbledhje e VSM-së Seman