Kërkesa për Shprehje Interesi WRIP/ Requests for Expression of Interest

 1. Kërkesë për shprehje interesi “Studimin e Fizibilitetit, Projektzbatimi i detajuar, ESMPss dhe shërbimet e Mbikëqyrjes për Zbatimin e Sistemit të ujitjes me presion për një zonë Pilot në Divjakë”. – Request for expressions of interest “Feasibility Study, Detailed Design & ESMPs and Supervisory Services for Implementation a pressurized system for a pilot area of Divjaka”
 2. Kërkesë për Shprehje Interesi “Shërbim Konsulence” “Krijimi i platformes institucionale dhe rregullatore per qeverisjen dhe funksioninim e Kadastres te Burimeve Ujore ne Shqiperi” –  Requests for Expression of Interest “On the establishment of institutional and regulatory platform for governance and functioning (IRP) of the National Water Resources Cadaster in Albania”
 3. Kërkesë për shprehje Interesi për
  konsulentin e prokurimeve në Projektin e Burimeve Ujore dhe Ujitjes
 4. CONSULTING SERVICES – FIRMS SELECTION
  Request for Expressions of Interest: “Technical Assistance to improving irrigation performance and Monitoring and Evaluation at municipal level”, Reference No. WRIP/2/CS/001A.
 5. CONSULTING SERVICES – FIRMS SELECTION
  Request for Expressions of Interest: “Technical Assistance to improving irrigation performance, Monitoring, and Evaluation at municipal level”, Reference No. WRIP/2/CS/001A.
 6. Expression of Interest for Local Consultant
 7. Expression of Interest for Consulting Service
 8. Kërkesë për Shprehje Interesi për Shërbimet e Konsulencës Individuale
 9. Kërkesë për shprehje interesi “Shërbime Konsulence”
 10. Kërkesë për shprehje interesi “Shërbime Konsulence”
 11. Kërkesë për Shprehje Interesi për Shërbimet e Konsulencës Individuale
 12. Kërkesë për shprehje interesi “Shërbime Konsulence”
 13. Kërkesë për shprehje interesi “Shërbime Konsulence”
 14. Kërkesë për shprehje Interesi për konsulentin e prokurimeve në Projektin e Burimeve Ujore dhe Ujitjes
 15. 11.05.2018 KËRKESË PËR SHPREHJE INTERESI- SHËRBIME KONSULENCE