Drejtoritë e Ujitjes dhe Kullimit

Në zbatim të Vendimit nr. 437, datë 17.05.2017, të Këshillit të Ministrave, “Për krijimin, organizimin dhe funksionimin e drejtorive të ujitjes dhe kullimit, Bordet Rajonale të Kullimit do të jenë Drejtoritë e Ujitjes dhe Kullimit.

 

 

Drejtoritë e Ujitjes dhe Kullimit :

Lezhë

Durrës

Fier

Korçë