Agjencitë Rajonale

Me Vendim të Këshillit të Ministrave nr. 147, datë 13.3.2018 “Për krijimin, organizimin dhe funksionimin e Agjencive Rajonale të Ekstensionit Bujqësor” , janë krijuar:

1. Agjencia Rajonale e Ekstensionit Bujqësor Tiranë

Kontakt: Ali Kaxhaja  –  ali.kaxhaja19@gmail.com
Adresa:

2. Agjencia Rajonale e Ekstensionit Bujqësor Korcë

Kontakt: Vullnet Gjolla  –  vgjolla@yahoo.com
Adresa:

3. Agjencia Rajonale e Ekstensionit Bujqësor Shkoder

Kontakt: Pjerin Spathari   –  pspathari@yahoo.com
Adresa:

4. Agjencia Rajonale e Ekstensionit Bujqësor Lushnje

Kontakt: Eltinor Mahmutaj  –  eltinormahmutaj@yahoo.com
Adresa: