Agjencitë Rajonale

Me Vendim të Këshillit të Ministrave nr. 146, datë 13.3.2018 “ Për krijimin, organizimin dhe funksionimin e Agjencive Rajonale të Shërbimit Veterinar dhe Mbrojtjes së Bimëve”, janë krijuar :

1. Agjencia Rajonale e Shërbimit Veterinar Tiranë

Kontakt:
Adresa:

2. Agjencia Rajonale e Shërbimit Veterinar Shkodër

Kontakt:
Adresa:

3. Agjencia Rajonale e Shërbimit Veterinar Elbasan

Kontakt:
Adresa:

4. Agjencia Rajonale e Shërbimit Veterinar Vlorë

Kontakt:
Adresa:

Me Vendim të Këshillit të Ministrave nr. 147, datë 13.3.2018 “Për krijimin, organizimin dhe funksionimin e Agjencive Rajonale të Ekstensionit Bujqësor” , janë krijuar:

1. Agjencia Rajonale e Ekstensionit Bujqësor Tiranë

Kontakt:
Adresa:

2. Agjencia Rajonale e Ekstensionit Bujqësor Korcë

Kontakt:
Adresa:

3. Agjencia Rajonale e Ekstensionit Bujqësor Shkoder

Kontakt:
Adresa:

4. Agjencia Rajonale e Ekstensionit Bujqësor Lushnje

Kontakt:
Adresa: