DREJTORIA E PROGRAMIMIT, STANDARTIZIMIT DHE HARMONIZIMIT TE KUADRIT RREGULLATOR