24.11.2017 – MEFWA/CS/001a “Përgatitja e Vlerësimit Strategjik Mjedisor (VSM) për Planet e Menaxhimit të Baseneve të lumenjve Drin-Buna dhe Seman”