Qëndra e Transferimit të Teknologjive Bujqësore, Korçë

Adresa:   Qëndra e Transferimit të Teknologjive Bujqësore – Korçë- Rruga e Voskopojës

Tel/Fax:   +355 82254950

E-mail:   qttbkorce@yahoo.com

Drejtor: Rolandi Meçaj – r.mecaj93@gmail.com


 

Detyrat kryesore dhe drejtimet specifike të veprimtarisë

 • Identifikimi, testimi, përshtatja dhe futja në praktikat bujqësore e teknologjive dhe inputeve të reja për pemët frutore farore, pataten, elbin, thekrën, bagëtitë e imëta dhe gjedhin e zonave malore;
 • Përgatitja e paketave teknologjike për pemët frutore farore, pataten, elbin dhe mbarështimin e bagëtive të imta dhe gjedhin e zonave malore;
 • Prodhimi dhe shpërndarja e materialit racor (kafshë) të kontrolluara dhe me vlera të larta gjenetike për bagëtitë e imta dhe gjedhin e zonave malore;
 • Ruajtja In-situ e racave autoktone. (Mbarështimi racë-pastër i dhenve, dhive dhe raca e gjedhit të zonave malore);
 • Kërkime dhe testime në nivel ferme për problemet e ngritura nga fermerët për kulturat bujqësore dhe kategoritë e kafshëve si më sipër;
 • Trajnime për specialistë të bujqësisë, blegtorisë, fermerë dhe subjekte të tjerë të interesuar;
 • Sigurimi i ekspertizës teknike për strukturat e shërbimit këshillimor dhe fermerët;
 • Demonstrimi i teknologjive të reja të kultivimit të pemëve frutore farore, patates, elbit dhe mbarështimit të bagëtive të imta;
 • Përgatitja dhe publikimi i materialeve divulgative për specialistët e bujqësisë dhe fermerët.

 

Përveç përgjegjësive të mësipërme, në detyrat e Qendrës do të përfshijnë edhe: 

 • Nevojat dhe prioritetet e rajonit;
 • Testim agrozonal të kërkuar nga Qendrat e tjera;
 • Inicimi/përgatitja e projekteve që adresojnë problematikat specifike të zonës;
 • Praktika për studentë të Universitetit Bujqësor, etj.