NJOFTIM PËR KONSULTIM PUBLIK MBI DRAFT STRATEGJINË E UJITJES DHE KULLIMIT