Publikime

 1. Urdhër ministri Nr.241, datë 07.06.2021 “Për miratimin e rregullores për marrjen e masave kufizuese për parandalimin dhe kontrollin e sëmundjes së influencës aviare në shpendë”
 2. Urdhër ministri Nr.238, datë 04.06.2021 “Për disa masa mbrojtëse ndaj sëmundjes së influencës aviare me patogjenitet të lartë të shpendëve, të shfaqur në shtetin e Greqisë”
 3. Urdhër ministri Nr.228, datë 01.06.2021 “Për disa masa mbrojtëse ndaj sëmundjes së influencës aviare me patogjenitet të lartë të shpendëve, të shfaqur në Republikën e Kosovës”
 4. Urdhër ministri Nr.173, datë 23.04.2021 “Për disa masa mbrojtëse ndaj sëmundjes së influencës aviare me patogjenitet të lartë të shpendëve, të shfaqur në shtetin e Polonisë, Sllovakisë, Hungarisë, Gjermanisë. Ukrainës, Izraelit, Çekisë, Rumanisë, Bullgarisë, Belgjikës, Kroacisë, Danimarkës, Francës, Hollandës, Lituanisë dhe Italisë”
 5. Urdhër ministri Nr.81, datë 12.02.2021 “Për disa masa mbrojtëse ndaj sëmundjes së influencës aviare me patogjenitet të lartë të shpendëve, të shfaqur në shtetin e Polonisë, Sllovakisë, Hungarisë, Gjermanisë. Ukrainës, Izraelit, Çekisë, Rumanisë, Bullgarisë, Belgjikës, Kroacisë, Danimarkës, Francës, Hollandës, Lituanisë dhe Italisë”
 6. Urdhër ministri Nr.24, datë 14.01.2021 “Për disa masa mbrojtëse ndaj sëmundjes së influencës aviare me patogjenitet të lartë të shpendëve, të shfaqur në shtetin e Polonisë, Sllovakisë, Hungarisë, Gjermanisë, Ukrainës, Izraelit, Çekisë, Rumanisë, Bullgarisë, Belgjikës, Kroacisë, Danimarkës, Francës, Hollandës dhe Lituanisë”
 7. MBI PËRDORIMIN E PRODUKTEVE MJEKËSORE VETERINARE NË KAFSHËT E GJALLA
 8. Urdhëri  i Ministrit nr. 535, datë 27.9.2019 “Për miratimin e marrëveshjes tip të bashkëpunimit ndërmjet Bashkisë dhe Shoqërisë së Bashkëpunimit Bujqësore” 
 9. Kartelat Informative të Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural
 10. LISTA E PLEHRAVE PËR PËRDORIM PËR BIMËSINË, TË REGJISTRUARA NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË
 11. MIRATIMI I STATUTIT TIP TË ORGANIZATËS SË PËRDORUESVE TË UJIT (OPU)
 12. BULETINI JAVOR
 13. LISTA E OBU-VE TË PËRJASHTUARA NGA SISTEMI I VËTKONTROLLIT
 14. LISTA E FINALISTEVE TE KONKURSIT PER PERZGJEDHJEN E BRAND IT
 15. LISTA E PMB-VE TË REGJISTRUARA
 16. VETERINARIA-PUBLIKIME
 17. RAPORTI I MONITORIMIT TË PËRMBYTJEVE
 18. QËLLIMET DHE PROJEKTET E MBZHR
 19. FTESA PER OFERTE/KERKESA PER SHPREHJE INTERESI
 20. PPROCEDURAT E PROKURIMIT TË ZHVILLUARA NË MBZHR
 21. PUBLIKIME NGA PROJEKTET E MBZHR
 22. MONITORIMI I BUXHETIT
 23. VENDIMET GJYQËSORE
 24. SHPALLJA E REZULTATEVE TË LICENCAVE TË PESHKIMIT
 25. KUALIFIKIME SHKENCORE 
 26. LIBRI I VITIT PËR FAO-N ME TEMËN ” FAMILY FARMING “
 27. TARIFA N PËR SINJALIN E BLU-BOX TË SATELITIT PËR ANIJET
 28. PLANI I AKTIVITETEVE TË MINISTRIT