Thirrja e parë për aplikime për programin IPARD II 2014-2020

Thirrja e parë për aplikime për programin IPARD II 2014-2020

1.1 THIRRJA PËR APLIKIM IPARD II
NJOFTIM PARAPRAK – THIRRJA E PARË PËR APLIKIME Nr. 01/2018
FORECAST NOTICE – FIRST CALL FOR APPLICATION No. 01/2018

 

UDHËZUESI PËR APLIKANTËT 3 MASA IPARD II

Aneks 1.1 Formular Aplikimi për Masën 1 Investime fizike në fermë

Aneks 1.2 Formular Aplikimi për Masën 3 Investime në agropërpunim

Aneks 1.3 Formular Aplikimi për Masën 7 Diversifikimi i fermës

Aneks 2.1 Plani i biznesit. Pjesa Pershkruese

Aneks 2.2 Plani i Biznesit. Pjesa Financiare – shembulli

Aneks 2.2 Plani i Biznesit. Pjesa Financiare

Aneks 2.3 Udhëzime për plotësimin e planit të biznesit

Aneks 3.1 Projekti teknik Pjesa 1. Përshkrimi

Aneks 3.2 Projekti teknik Pjesa 2. Tabelat Financiare

Aneks 3.3 Udhëzime për plotësimin e Projektit Teknik

Aneks 4.1 Kërkesa për pagesë Masa 1

Aneks 4.2 Kërkesa për pagesë Masa 3

Aneks 4.3 Kërkesa për pagesë Masa 7

Aneks 5 Arsyet e skualifikimit

Aneks 6 Lista e Shpenzimeve te Pranueshme

Aneks 7 Lista e Njësive të Qeverisjes Vendore dhe Lista e Zonave Rurale

Aneks 8 Frutat dhe Perimet e Pranueshme

Aneks 9 Lista e vendeve të pranueshme të origjines

Aneks 10 Prodhimet bujqësore Traktati KE

Aneks 11 Formati i Kontrates se Grantit

 

GUIDELINE FOR APPLICANTS 3 MEASURES IPARD II – Narrative English

Annex 1.1 Application Form for Measure 1 Investments in Agricultural Holdings

Annex 1.2 Application Form for Measure 3 Investments in Processing and Marketing of Agricultural Products

Annex 1.3 Application Form for Measure 7 Farm Diversification

Annex 2.1 Business Plan Part 1 Narrative Part

Annex 2.2 Business Plan Part 2 Financial Tables

Annex 2.3 Instructions for the Preparation of the Business Plan

Annex 3.1 Technical Project Proposal Part 1 Narrative Part

Annex 3.2 Technical Project Proposal Part 2 Financial Tables

Annex 3.3 Instructions for the Preparation of the Technical Project Proposal

Annex 4.1 Claim for Payment for Measure 1

Annex 4.2 Claim for Payment for Measure 3

Annex 4.3 Claim for Payment for Measure 7

Annex 5 Grounds for Exclusion

Annex 6 LEE

Annex 7 List of Local Government Units and List of Rural Areas

Annex 8 Eligible fruits and vegetables

Annex 9 List of Eligible Countries of Origin

Annex 10 Agriculture products according to Annex I of the ECTreaty

Annex 11 Grant Contract Format

 

Events_Information Campaing English version

 

Listat e specialistëve të trajnuar për IPARD