Thirrja e II për aplikime për Programin IPARD II (2014-2020)

Programi IPARD II – Thirrja 2 për aplikime

 

Njoftim për shtyrjen e afatit Thirrja e Dytë për Aplikime IPARD II

Notice on deadline extension 2nd Call of Applications IPARD II

 

Njoftim Paraprak – Thirrja e Dytë për Aplikime IPARD II, Nr. 2, 2019

Forecast Notice – 2nd Call for Application IPARD II, No. 2, 2019

 

Udhëzuesi dhe Anekset për Aplikantët

 

Udhëzuesi për Aplikantët (Shqip)

Aneks 1.1 Formular Aplikimi për Masën 1 Investime fizike në fermë

Aneks 1.2 Formular Aplikimi për Masën 3 Investime në Agropërpunim

Aneks 1.3 Formular Aplikimi për Masën 7 Diversifikimi i Fermës

Aneks 2.1 Plani i Biznesit. Pjesa Përshkruese

Aneks 2.2 Plani i Biznesit. Pjesa Financiare

Aneks 2.3 Udhëzime për Plotësimin e Planit të Biznesit

Aneks 3.1 Projekti Teknik Pjesa 1. Përshkrimi

Aneks 3.2 Projekti Teknik Pjesa 2. Tabelat Financiare

Aneks 3.3 Udhëzime për Plotësimin e Projektit Teknik

Aneks 4.1 Kërkesa për Pagesë Masa 1

Aneks 4.2 Kërkesa për Pagesë Masa 3

Aneks 4.3 Kërkesa për pagesë Masa 7

Aneks 5 Arsyet e Skualifikimit

Aneks 6 Lista e Shpenzimeve të Pranueshme

Aneks 7 Lista e Njësive të Qeverisjes Vendore dhe Lista e Zonave Rurale

Aneks 8 Frutat dhe Perimet e Pranueshme

Aneks 9 Lista e Vendeve të Pranueshme të Origjinës

Aneks 10 Prodhimet Bujqësore Traktati KE

Aneks 11 Formati i Kontratës së Grantit

Aneks 12 AZHBR – Instituti i Monumenteve të Kulturës (IMK)_IPARD

Aneks 12 Deklaratë – Autoriteti Kombëtar i Ushqimit (AKU)

Aneks 12 Deklaratë – Drejtoria Rajonale e Mjedisit (DRM)

Aneks 12 Deklaratë – Inspektoriati Shtetëror i Punës dhe Shërbimeve Shoqërore (ISHPSHSH)

Aneks 12 Deklaratë – Shërbimi Veterinar dhe Mbrojtjes së Bimëve

Aneks 12 Deklaratë Para Aplikimit – Enti Shtetëror i Farërave dhe Fidanëve

 

GUIDELINE & ANNEX FOR APPLICANTS

 

Guideline For Applicants (English)

Annex 1.1 Application Form Measure 1

Annex 1.2 Application Form Measure 3

Annex 1.3 Application Form Measure 7

Annex 2.1 Business Plan. Part 1 Narrative Part

Annex 2.2 Business Plan. Part 2 Financial Tables

Annex 2.3 Instructions for the Preparation of the Business Plan

Annex 3.1 Technical Project Proposal. Part 1 Narrative Part

Annex 3.2 Technical Project Proposal. Part 2 Financial Tables Excel format

Annex 3.3 Instructions for the Preparation of the Technical Project Proposal

Annex 4.1 Claim for Payment for Measure 1

Annex 4.2 Claim for Payment for Measure 3

Annex 4.3 Claim for Payment for Measure 7

Annex 5 Grounds for Exclusion

Annex 6 LEE

Annex 7 List of Local Government Units and List of Rural Areas

Annex 8 Eligible Fruits and Vegetables

Annex 9 List of Eligible Countries of Origin

Annex 10 Agriculture products according to Annex I of the ECTreaty

Annex 11 Grant Contract Template

Annex 12 ARDA – Institute of Cultural Monuments (ICM) IPARD – Preliminary Certification

Annex 12 Food National Authority Declaration

Annex 12 Environmental Declaration

Annex 12 State Inspectoriat of Labour and Social Services Declaration

Annex 12 Regional Veterinary Service Agency Declaration

Annex 12 State Office of Seeds and Seedling Declaration

 

 

Kalendari i fushatës informuese _Thirrja II – IPARD II

 

Kalendari i takimeve informuese IPARD II thirrja 2 – 2019

 

Plani i thirrjes së dytë

Plani i thirrjes së dytë IPARD Shqip
Plani i thirrjes së dytë IPARD English

 

 

LISTA E EKSPERTËVE / LIST OF EXPERTS

LISTA E EKSPERTËVE PËR THIRRJEN E DYTË TË PROGRAMIT – IPARD

LIST OF EXPERTS FOR SECOND CALL OF IPARD PROGRAMME