Projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.8691, datë 16.11.2000, “Për prodhimin dhe tregtimin e duhanit dhe të cigareve””, të ndryshuar, si dhe relacioni shpjegues.ProjektligjiRelacioni shpjegues