Contract Award Notice, Consulting Services “Mapping and evaluating I&D Infrastructure in agriculture-intensive municipalities in Albania”

 

Contract Award Notice, Goods “Purchase of the Tablets for the Water Masters in Municipalities”.

 

Contract Award Notice for Janjari System

 

Njoftim për dhënie kontrate për konsulencën Baseline Survey for the new I&D schemes and lessons learned from project implementation

 

Studimi i Fizibilitetit, Projektzbatimi, ESMP dhe Shërbimet Mbikëqyrëse për punimet e Zbatimit të një sistemi të ujitjes nën presion për një zonë pilot të Divjakës;

 

Rehabilitimi i skemave të ujitjes (në bashkitë Has, Kucove, Maliq & Lushnja): Tregtan 2, Tregtan 3, Slanice, Leminot, Murriz – Thana: dega e sipërme Lushnja & Murriz – Thana: dega 

 

Feasibility Study, Detailed Design & ESMPs and Supervisory Services for Implementation a pressurized system for a pilot area of Divjaka

 

Financial Software

 

On the establishment of institutional and regulatory platform for governance and functioning (IRP) of the National Water Resources Cadaster in Albania.

 

Njoftim per dhenie Kontrata Motorcikleta MoARD – Motorcycles for DIUs at municipality level

 

Contracts Award Local Consultant to support MoARD on technical oversight for the CWs and Supervision contract for rehabilitation works of irrigation schemes (location in Municipality of Lushnja) and safeguards compliance

 

Contracts Award Local Consultant to support MoARD on technical oversight for the CWs and Supervision contract for rehabilitation works of irrigation schemes (location in Municipality of Has, Kuçove and Maliq) and safeguards compliance

 

Contract Award M&E

 

Contract Award Procurement Consultant

 

Contract Award Support MoARD V1 & V2

 

Njoftim për Dhënie Kontrate Ekspertet e Digave

 

Njoftim Dhenie Kontrata Supervizim 6-skemave web Min

 

Njoftim Dhenie Kontrata pajisje IT web Min

 

Njoftim Dhenie Kontrate Design & Supervizim Janjari web Min