Kërkesë për shprehje interesi “Shërbime Konsulence”“Shërbimet e Projektimit, Supervizionit dhe Vlersimi Mjedisor për punimet e rehabilitimit të Skemës së Ujitjes me rezervuarët Janjar dhe Mursi”
(Nr. Ref. WRIP/1/CS/001)
(sipas Planit të Prokurimit)Kërkesë për shprehje interesi