Kërkesë për shprehje interesi “Shërbime Konsulence”

“Shërbimet e Projektimit, Supervizionit dhe Vlersimi Mjedisor për punimet e rehabilitimit të Skemës së Ujitjes me rezervuarët Janjar dhe Mursi”
(Nr. Ref. WRIP/1/CS/001)

Kërkesë për shprehje interesi
Request of expression of interest