Kërkesë për Shprehje Interesi “Shërbim Konsulence”

 

“Krijimi i platformes institucionale dhe rregullatore per qeverisjen dhe funksioninim e Kadastres te Burimeve Ujore ne Shqiperi”

 

“On the establishment of institutional and regulatory platform for governance and functioning (IRP) of the National Water Resources Cadaster in Albania”

 

RoEoI per MoARD

ToR Water Cadastre