Kërkesë për shprehje interesi

“Studimin e Fizibilitetit, Projektzbatimi i detajuar, ESMPss dhe shërbimet e Mbikëqyrjes për Zbatimin e Sistemit të ujitjes me presion për një zonë Pilot në Divjakë”.

 

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST

“Feasibility Study, Detailed Design & ESMPs and Supervisory Services for Implementation a pressurized system for a pilot area of Divjaka”

 

RoEoI

TORs Design Divjaka Pilot