Kërkesë për Shprehje Interesi për Shërbimet e Konsulencës Individuale“Konsulent për Mbrojtjen Mjedisore & Sociale dhe Monitorimin dhe Vlerësimin e Projektit”
(Nr. Referencës së Prokurimit MARD/CS/IC/007)Kerkese_Shprehje_Interesi