Kërkesë për Shprehje Interesi për Shërbimet e Konsulencës Individuale“Konsulent Lokal për të mbështetur MBZHR për Mbikqyrjen Teknike
për Kontratën e punimeve Civile dhe të Supervizionit për
“Rehabilitimin e Skemës së Ujitjes Murriz-Thana – Krutja (V1 & V2)”
(Nr. Referencës së Prokurimit MAFCP/CS/006C)Kerkese_Shprehje_Interesi – Konsulent Lokal