DREJTORIA E RREGULLIMIT, LEJEVE, LICENCAVE DHE MONITORIMIT