DREJTORIA E POLITIKAVE TË BURIMEVE UJORE

Email: [email protected]

RREGULLORJA

LEGJISLACIONI

NJOFTIM PËR KONSULTIM ME PUBLIKUN

1- Projektvendim i Këshillit të Ministrave “Për miratimin e tarifave të përdorimit të ujit”

2-Projektvendim i Këshillit të Ministrave “Për miratimin e tarifave të shpenzimeve administrative”  

Ju ftojmë të shprehni mendimet tuaja mbi këtë projektvendim në  adresat elektronike: [email protected] dhe të merrni pjesë në takimin e konsultimit me publikun dhe palët e interesuara, në  ambientet e ministrisë, më datë 27 qershor 2016, ora 12.00, për të siguruar transparencë dhe përmirësim të cilësisë së këtyre akteve nënligjore.

LEGJISLACIONI:

Ligji 111/2012 “Per Menaxhimin e Integruar te Burimeve Ujore”

VKM nr. 1080 date 13.12.2013 “Per Krijimin dhe Perberjen e Keshillit Kombetar te Ujit”

VKM nr. 230 date 23.4.2014 “Per Perberjen dhe Menyren e Organizimit dhe te Funksionimit te Sekratariatit Teknik te Keshillit Kombetar te Ujit”

VKM nr. 177 date 26.3.2014 “Per Krijimin, Perberjen, Funksionimin, Pergjegjesite dhe Detyrat e Komisionit te Posacem per Administrimin e Ujerave Nderkufitare”

VKM nr. 246 date 30.4.2014 “Per Percaktimin e Normave te Cilesise se Mjedisit per Ujerat Siperfaqsore”

VKM nr. 416 date 13.5.2015 “Per Miratimin e Kushteve te Pergjithshme e te Posacme,

Dokumenteve shoqeruese, Afatit te Vlefshmerise, Formulareve te Aplikimit per Autorizim dhe Leje, Procedurave te Shqyrtimit e Vendimmarrjes dhe Formateve te Autorizimit e Lejes per Perdorim te Burimeve Ujore”

VKKU nr. 5 date 16.2.2016 “Per Miratimin e Rregullores “Per Organizimin dhe Funksionimin e Keshillit te Basenit Ujor”

VKKU nr. 6 date 16.2.2016 “Per Miratimin e Rregullores “Per Funksionimin e Agjencise se Basenit Ujor”,

VKM nr. 268 date 6.4.2016 “Per Miratimin e Rregullores “Per Funksionimin e Keshillit Kombetar te Ujit”

VKM nr. 342 date 4.5.2016 “Per Miratimin e Kufijve Territoriale e Hidrografike te Baseneve Ujore ne Republiken e Shqiperise dhe Qendren e Perberjen e Keshillit te Secilit Prej Tyre”

VKM nr. 662 date 21.9.2016 “Per Miratimin e Tarifave te Perdorimit te Ujit dhe te Shkarkimeve te Lengeta”

VKM nr. 876 date 14.12.2016 “Per Miratimin e Tarifave te Shpenzimeve Administrative”

Planet e menaxhimit

-Draft Strategjia