24.05.2018 – MARD/CS/IC/007 “KONSULENT PËR MBROJTJEN MJEDISORE & SOCIALE DHE MONITORIMIN DHE VLERËSIMIN E PROJEKTIT”, qe perfshin:

24.05.2018 – MARD/CS/IC/007: Kerkese per Shprehje Interesi: “Konsulent për Mbrojtjen Mjedisore & Sociale dhe Monitorimin dhe Vlerësimin e Projektit”;

24.05.2018 – MARD/CS/IC/007: Request for Expression of Interest (ReoIs): “Environmental & Social Safeguard and Project Monitoring & Evaluation Consultant”;
24.05.2018 – MARD/CS/IC/007: Terms of References (ToRs): “Environmental & Social Safeguard and Project Monitoring & Evaluation Consultant”;